Aktuális hírek

A Both Antal alapítvány ökumenikus konferenciája

Harmadik alkalommal rendezi meg a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány a Debreceni Ökumenikus Napok rendezvénysorozat keretében a Both Antal emlékkonferenciát.

A konferencia címe: Inspiráció a bibliai hagyományban. Az előadásokat a Kárpát-medence református, római katolikus és evangélikus lelkész­képző intézményeinek oktatói, szakterületük elismert képviselői tartják.

A biblia könyvek inspiráltsága/sugalmazottsága  a keresztyén hit egyik fontos tanítása, amely azt hivatott kifejezni, hogy bár a bibliai könyvek az emberi szerzőség és szerkesztettség nyilvánvaló jeleit mutatják, végső szerzőjük – a Szentlélek „együtthatásaként” – maga Isten. Ám a mai kor embere a felvilágosodás hatására hajlamos a Bibliát csupán emberi alkotásként kezelni, a poszt­modern érték-fragmentálódás alapján pedig azt a sok között „csak egy véleménynek” tekinteni, s e nézetét az „írott igéről” a „hirdetett igére” is átvinni. A konferencia célja az, hogy az inspiráció-tan bibliai alapjait vizsgálja meg. A biblikus szakelőadások sorát egy-egy dogmatörténeti, rendszeres teológiai és gyakorlati teológiai előadás egészíti ki, segítve az eredmények gyakorlati alkalmazását.

A konferenciára a Debreceni Református Kollégiumban (4026 Debrecen, Kálvin tér 16, díszterem/Kistanácsterem), 2022. november 10-11. napjain kerül sor.

A részletes program itt olvasható.

A konferenciára jelentkezni előzetes regisztrációval lehet. A regisztrációs lap – további hasznos információkkal – itt tölthető le.

Ökumenikus közeledést és kutatást támogató pályázatok

Kiírta idei pályázatait a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány. Az alapítvány 2022-ben négy kategóriában, összesen 6,4 millió forinttal kívánja támogatni a felekezettudomány művelését, valamint a hazai történeti felekezetek, elsősorban is a református és a római katolikus egyházak testvéri közeledését.

Mire lehet pályázni? Többek között ökumenikus konferenciák, felekezetközi kulturális és egyházi rendezvények, könyvkiadások, tudományos kutatói munka, ökumenikus vonatkozású középiskolai és felsőoktatási programok anyagi támogatására.

A pályázati kiírások a http://bothantal.hu/aktualis-palyazatok/ oldalon elérhetők.

A pályázati vállalást előfinanszírozással kell megvalósítani, az elnyert támogatást a kuratórium utólag, a benyújtott számlák és beszámolók alapján utalja át.

A kiírással kapcsolatban lásd:
https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/okumenikus-kozeledest-es-kutatast-tamogato-palyazatok/

Katolikus teológust tüntettek ki
az Ökumenikus imahét záró alkalmán

A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány a „Pro Unitate in Christo” („A Krisztusban megélt egységért”) díjjal 2021-ben főtisztelendő dr. Benyik György római katolikus plébánost, teológiai tanárt tüntette ki. Dr. Benyik György a Szegedi Biblikus Konferencia megalapításával, folyamatos szervezésével hosszú időn át és jelentős mértékben járult hozzá a hazai katolikus és protestáns egyházak közötti teológiai párbeszédhez, egymás kölcsönös megismeréséhez és megbecsüléséhez.

A kitüntetés átadására 2022. január 23-án a debreceni református Nagytemplomban, az Ökumenikus imahét záró alkalmán került sor. A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány díját dr. Fekete Károly püspök és dr. Kustár Zoltán kuratóriumi elnök közösen adták át.

Benyik György 1952-ben született Soltvadkerten. Teológiai tanulmányait 1970–1971-ben a szegedi Hittudományi Főiskolán, majd 1972 és 1975 között Budapesten, a Hittudományi Akadé­mián végezte. 1975-ben Soltvadkerten szentelték pappá, majd 1978-ig a kalocsai Szent Imre plébánia káplánja volt. Teológiai doktorátusát 1977-ben Budapesten, a Hittudományi Akadé­mián szerezte meg, majd 1978 és 1980 között Rómában bibliatudományokat tanult. 1978 óta tanít a szegedi Gál Ferenc Egyetem Biblikus tanszékén, jelenleg főiskolai tanár beosztásban. Több mint 170 tudományos publikációt jegyez.

Benyik György 1989-ben indította útjára a Szegedi Biblikus Konferencia rendezvény­sorozatot, amely azóta is minden évben találkozási fórumot kínál a hazai és a határon túli, katolikus bibliatudósok számára. Már 1989-ben, az első összejövetel kapcsán felmerült a kérdés, hogy nyisson-e a konferencia a többi felekezet felé. Benyik György a nyitás mellett döntött. A szegedi rendezvénysorozat ezzel a bibliatudomány magyar nyelvű művelői számára az ökumenikus találkozás és a felekezetközi párbeszéd legfontosabb fórumává vált. Az előadók között sorra jelentek meg nyugat-európai és magyar protestáns teológusok, határainkon innenről és túlról, és tapasztalhatják meg a konferencia ökumenikus nyitottságát, testvéries hangulatát, és folytathatnak a Szentírás kapcsán érdemi felekezetközi diskurzust.

Benyik György munkásságát a konferencia közössége 2020-ban egy tisztelgő kötettel ismerte el. Jól dokumentálja a szegedi találkozók felekezetközi jellegét, hogy e 886 oldalas opus 66 szerzője közül 26 a protestáns bibliatudós. Ám a konferencia ökumenikus elköte­lezettségét bizonyítja az is, hogy a konferencia által alapított tudományos elismerést, a Gnilka-díjat eddig a hat római katolikus díjazott mellett négy református és evangélikus bibliatudós is elnyerte.

Benyik György a magyarországi biblikus szakirodalom történetének kiváló ismerője és lexikográfusa. Ökumenikus beállítottságának további ékes bizonyítéka, hogy a témában szer­kesz­tett gyűjteményes kötetei (2000 és 2016) teljes természetességgel egyesítik egyetlen lexikonban a magyar katolikus és protestáns bibliatudósokat. A többi felekezet iránti nyitottságának további, kedves bizonyítéka, hogy amikor 2017-ben és 2019-ben az ő irányítása alatt elkészült egy római-katolikus hangzó Biblia, a projektbe a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, de más protestáns oktatási intézmények hallgatói is meghívást kaptak.

Az eseményről lásd:

Dr. Bóna Zoltán református lelkész kapta 2020-ban a Pro Unitate in Christo díjat

Dr. Bóna Zoltán református lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának egykori főtitkára, a Theologiai Szemle szakfolyóirat főszerkesztője vehette át a 2020. évre megítélt Pro Unitate in Christo díjat az ökumenikus imahét debreceni záró istentiszteletén, 2021. január 24-én a Nagytemplomban.

Díjátadó - 2021

A Both Antal Teológai és Kulturális Alapítvány kuratóriuma az elismerést „a történelmi felekezetek, különösen is a római katolikus és a protestáns egyházak közötti érdemi teológiai párbeszédhez, ökumenikus kapcsolataik elmélyítéséhez, egymás kölcsönös megismeréséhez és megbecsüléséhez hosszú időn át nyújtott, kiemelkedő hozzájárulásának elismeréseként” adta át dr. Bóna Zoltánnak.

A Pro Unitate in Christo kitüntetés évenkénti megítélésével az ökumenikus közeledés és megértés vonatkozásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó, példás életű személyeket ismeri el a kuratórium.

2021.01.24.

Először rendeztek Debrecenben ökumenikus napokat. A hittudományi egyetem és a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány Konferenciájának a célja, hogy az ökumenikus párbeszéd érdemben erősödjön és gyakorlati hatásai legyenek.

A konferenciát Fekete Károly nyitotta meg. A tiszántúli püspök köszöntőjében emlékeztette a résztvevőket, a Jeremiás próféta által megfogalmazott feladatokra: „gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj!” (Jer 1,10) A püspök szerint ezt a hat feladatot szükséges megtenni az ökumenéért is. „Gyomlálni kell a fejlődés érdekében ahhoz, hogy a vetés szárba szökkenjen. Ha egy teológiai vita így tud gyomlálni, akkor megteszi a magáét. A hamis beidegződéseket ki kell irtani, le kell rombolni az akadályokat, hogy ökumenikusan is a Lélek közelébe jussunk” – hangsúlyozta Fekete Károly.

A Debreceni Református Kollégium legfiatalabb alapítványa a Both Antal Teoló    giai és Kulturális Alapítvány. „Különleges helyet tölt be az alapítványok között, mert Both Antal nem volt a Kollégium diákja, de nem is volt református. Mégis, az emlékét őrző alapítvány céljai megegyeznek a Kollégium szellemiségével és céljaival, így befogadásának nem volt akadálya” – mondta Kustár Zoltán rektor, a Both Alapítvány kuratóriumának elnöke. Az elnök reményét fejezte ki, hogy az alapítvány a jövőben az érdemi ökumenikus diskurzus támogatója lehet, hiszen sokkal több az, ami összeköt bennünket, mint ami elválaszt.

Az alapítvány 2016-ban kezdte meg a munkáját. Célja Both Antal emlékének megőrzése és munkásságának ápolása mellett a történelmi felekezetek közeledésének, egymás jobb megismerésének, a tudományos igényű ökumenikus diskurzusnak és a közös kulturális rendezvényeknek a támogatása konferenciák, pályázatok, ösztöndíjak által. A kuratórium „Pro Unitate in Christo” címmel díjat is alapított, amellyel olyan személyiséget szeretnének a jövőben elismerni, aki az ökumenikus diskurzusban maradandót alkottak, vagy életművük más felekezet tagjai számára is példaadó. E támogatási célok sorába illeszkedik a jelenlegi ökumenikus konferencia is. A szervezők szeretnék, ha az első alkalommal megrendezett találkozó minden évben létrejönne.

A konferencián mutatták be azt a kamara-kiállítást, amely Both Antal életét és munkásságát ismerteti. Baráth Béla tudományos rektorhelyettes, a kiállítás rendezője hangsúlyozta: Both Antal sajátos, misztikus vallásfilozófiai rendszert kívánt felépíteni, polihisztori műveltséggel bírt, melynek középpontjában a klasszikus nyelvek, a pedagógia és az irodalmi kérdések álltak.

A nyilvános pódiumbeszélgetésen az evangélikus, a katolikus, és a református egyház képviselői beszélgettek a felekezetek közötti együttműködés jelenlegi helyzetéről, jövőbeli lehetőségeiről.

forrás: https://www.drhe.hu/hu/sokkal-tobb-ami-osszekot-bennunket-mint-ami-elvalaszt

———————————————————————————————————————————————————————————————

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Both Antal teológiai és Kulturális Alapítvány

2018. november 20-án, 9.30 órától

Mérföldkő? – A Közös nyilatkozat a megigazulásról szóló tanításról (1999)
– és a református csatlakozás (2017) ökumenikus jelentősége

címmel

tudományos szimpóziumot rendez

a Debreceni Református Kollégium Kistanácstermében

(Debrecen, Kálvin tér 16.)

A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Dr. Kustár Zoltán rektor, a kuratórium elnöke

Both_Antal_Emlekkonferencia_meghivo

The gallery was not found!