Aktuális hírek

Kiírta 2024. évi pályázatait a Both Antal alapítvány

A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány a 2024. évre is kiírta azokat a pályázatait, amelyek keretében ökumenikus rendezvények és felekezettudományi kutatások költségeihez lehet támogatást igényelni.

Négy pályázati kategóriában összesen négymillió forint igényelhető, többek között ökumenikus rendezvények szervezésére, ökumenikus vonatkozású kiadványok megjelentetésére, felekezetek közötti középiskolai és egyetemi programok megvalósítására, ökumenikus konferenciákon való részvételre és egyéni felekezettudományi kutatások támogatására. A pályázatok célja, hogy elősegítse a hazai egyházak közötti felekezetközi párbeszédet, elsősorban a római katolikus és a református egyházak között.

A pályázati kiírások az Aktuális pályázatok aloldalon olvashatók.

A “Pro Unitate in Christo” díj 2023. évi kitüntetettje főtisztelendő dr. Dolhai Lajos római katolikus teológiai tanár, az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet rektora.

A kitüntetés átadására 2024. január 28-án, 17 órától a debreceni református Nagytemplomban, az Ökumenikus Imahét debreceni záró alkalmán került sor. A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány díját dr. Fekete Károly püspök és dr. Kustár Zoltán kuratóriumi elnök adta át. Dr. Dolhai Lajos kutatóként és az ökumenika tantárgy oktatójaként hosszú időn át és jelentős mértékben járult hozzá a történelmi egyházak között egymás jobb megismeréséhez, valamint a római katolikus egyházon belül az ökumenizmus iránti elkötelezettség erősödéséhez.

Dr. Dolhai Lajos eddigi életútja – laudáció

Dr. Dolhai Lajos 1952-ben született. Teológiai tanulmányait Egerben, majd 1973-tól 1978-ig Budapesten, a Római Katolikus Hittudományi Akadémián végezte. 1977-ben szentelték pappá. Teológiai doktorátusát 1978-ban a Hittudományi Akadé­mi­án, a felekezet­tudományok területén szerezte meg. 1979 és 1981 között Rómában folytatott posztgraduális tanulmá­nyo­kat. 2002-ben habilitált a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, amelynek hosszabb időszakokon át oktatója is volt. Dolhai Lajos szerzőként és szerkesztőként 13 önálló könyvet és összesen 86 tudomá­nyos közleményt jegyez, többségében a felekezettudományok és a liturgika területén.

Dr. Dolhai Lajos 1981 óta folyamatosan tanít az Egri Hittudományi Főiskolán, illetve az Érseki Papnevelő Intézetben. 1994-ben nevezték ki az intézmény főigazgató-helyettesévé, majd 2008 szeptemberében annak a rektorává. Tudományos eredményeit és a papnevelésben kifejtett, odaadó oktatói munkáját egyházi megbízatások és magas állami kitüntetések is jelzik: 2014-től 2019-ig a Nemzetközi Teoló­giai Bizottság tagja volt, 2016-ban pedig őt nevezték ki a budapesti Nem­zet­­közi Eucharisztikus Kongresszus Teológiai Bizottságának elnökévé. Az Emberi Erő­források Minisztériuma 2017-ben Fraknói Vilmos-díjat adományozott neki, 2023-ban pedig köztársasági elnök asszonytól a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át.

Dolhai Lajos Bevezetés az ökumenizmusba című tankönyvének harmadik kiadása 2012-ben jelent meg. A kötet az ökumenizmust a 20. század legjelen­tősebb egyházi mozgalmaként jellemzi. A szerző a római katolikus egyház tanításai mellett a protestáns teológiai nézeteket is naprakészen, elfogultságtól mentesen ismerteti, azok értékeit pedig elismerően tárja az olvasók elé. A könyv minden egyes fejezetén átüt a szerző személyes elkötelezettsége az egyházak egységtörekvése iránt, és nem kérdés, hogy nyitott szem­léletével, kiegyensúlyozott értékítéleteivel maga is előmoz­dítja azt.

A szerző eddigi pályája során több mint háromszáz katolikus papot tanított és nevelt ebben a szellemben, hosszú időn át és jelentős mértékben hozzájárulva ezzel a történelmi egyházak közötti érdemi teológiai párbeszédhez, ökumenikus kapcsolataik elmélyítéséhez, valamint a római katolikus egyházon belül az ökumenizmus iránti elkötelezettség erősödéséhez.

az eseményről lásd:

https://www.heol.hu/helyi-kozelet/2024/01/kituntettek-dr-dolhai-lajos-rektort

https://www.magyarkurir.hu/hazai/pro-unitate-in-christo-dijat-vehetett-at-dolhai-lajos-debrecenben

Könyvbemutatót tartott alapítványunk

2022. február 8-án, este hat órától került sor arra a könyvbemutatóra, melyet alapítványunk szervezett Debrecenben, a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban. A rendezvényen a szerző, dr. Egeresi László Sándor és dr. Kustár Zoltán mutatták be Egeresi László Bibliai héber-magyar szótár című művét (Budapest, 2022), valamint az Oda Wischmeyer által szerkesztett A bibliai hermeneutikák kézikönyve. Órigenésztől napjainkig című többszerzős lexikon magyar kiadását (Szeged, 2022). Ez utóbbi mű megjelentetését alapítványunk komoly összeggel támogatta, a magyar kiadás szerkesztője pedig az a dr. Benyik György volt, aki 2021-ben nyerte el alapítványunktól a Pro Unitate in Chirsto díjat. A művet Benyik György, az egyik fordító, Németh Attila és dr. Kustár Zoltán mutatták be. Az est moderátora dr. Németh Áron volt. A tartalmas este nagy érdeklődés mellett zajlott.

A “Pro Unitate in Christo” díj 2022. évi kitüntetettje: Dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök

A kitüntetés átadására 2023. január 22-én, 17 órától a debreceni református Nagytemplomban, az Ökumenikus Imahét záró alkalmán került sor. A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány díját dr. Fekete Károly püspök és dr. Kustár Zoltán kuratóriumi elnök adta át. Dr. Fabiny Tamás a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökeként, evangélikus világszervezetek képviselőjeként, valamint a Duna Televízió vallási műsorainak szerkesztő­jeként hosszú időn át és jelentős mértékben járult hozzá a hazai protestáns és a római katolikus egyházak közötti kapcsolatok elmélyítéséhez, egymás megismeréséhez és megbecsüléséhez.

(Forrás: Kiss Annamarie)

Dr. Fabiny Tamás kitüntetett eddigi szakmai életútja – laudáció

Dr. Fabiny Tamás 1959-ben Budapesten, evangélikus lelkészcsaládban született. 1977 és 1982 között a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián tanult. 1982-ben lelkésszé szentelték, ezt követően Siófok, Kötcse és Balatonszárszó társegyházközségekben szolgált segédlelkészként. Erlangenben (Németország), majd Chicagóban (USA) folytatott hosszabb külföldi teológiai tanulmányokat. 1986-tól kőbányai segédlelkész, majd 1987 és 1999 között ugyanitt gyülekezeti lelkész volt. Négy éven át tanított a Fasori Evangélikus Gimnáziumban, és aktív szerepet vállalt az evangélikus egyházi ifjúsági munka újjászervezésében, a Magyar Evangélikus Ifjúsági Szövetség keretében is.  1996 és 2006 között külső munkatársként a Duna Televízió szerkesztő-riportere volt. 1999 és 2006 között az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tanszékének előbb adjunktusa, majd 2005-től tanszékvezető egyetemi tanára. Doktori fokoza­tát az erlangeni egyetemen (Németország) szerezte 1998-ban, majd 2004-ben a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen habilitált. A Magyar Akkreditációs Bizottság Hittudományi Bizottságának elnöke, a Protestáns Újságírók Szövetségének pedig alelnöke volt, a Keresztény–Zsidó Társaságnak pedig jelenleg is ügyvezető elnöke.

2005 decemberében a Magyarországi Evangélikus Egyház északi egyházkerületében püspökké választották. 2010 és 2017 között a Lutheránus Világszövetség Közép- és Kelet-Európáért felelős alelnöke volt. 2017 őszén megválasztották a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökének. 2021-óta tölti be a nemzetközi Martin Luther Szövetség elnöki tisztségét. Aktív szaktudományos, közéleti és szépirodalmi publikációs tevékenységet folytat, s gyakran szólal meg a televízió és a rádió nyilvánossága előtt is. Nős, három gyermek édesapja.

Dr. Fabiny Tamás számos hazai és nemzetközi ökumenikus testület tagja, evangélikus képviselője. A Lutheránus Világszövetség alelnökeként részt vett abban a folyamatban, mely elvezetett a protestáns és római katolikus párbeszéd egyik alapdokumentu­mának számító „A szembenállástól a közösségig” című teológiai állásfoglalás megjelenéséig, amelynek magyar fordítását 2016-ban Erdő Péter bíborossal közösen mutatták be. A Világszövetség képvisele­tében jelen volt 2016. október 31-én a svédországi Lundban Ferenc pápa történelmi jelentőségű látogatásán: Ekkor, a reformáció 500. évfordulója emlékévének a nyitányaként a Lutheránus Világszövetség és a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa közös nyilatkozatot tett közzé, melyben a két egyház a reformáció legfontosabb eseményeit és tanulságait közösen értékelte.

A Duna Televízió szerkesztő-riportereként a közmédiában szintén ökumenikus nyitottságáról és elkötelezett­ségéről tett bizonyságot. „Püspökkenyér” című beszélgetős műsora 2010-ben indult útjára az M5 és a Duna World televízióban, és az idén januárban immár a 137. adásához érkezett. Ebben a műsorban három felekezet püspöke: ő, mint evangélikus, valamint egy katolikus és egy református püspök beszélget aktuális kérdésekről közel 30 percben. A műsor világosan kifejezésre juttatja, hogy a keresztyén felekezetek Krisztusban az egyház látható egységének töredezettsége ellenére is összekapcsolódnak és egy közös ügyet, Krisztus evangéliumának örömhírét szolgálják. Másrészt meggyőzően mutatja fel, hogy az egyházaknak együtt, összefogva, van mondanivalójuk a világ számára, és ezt a mondanivalót egy olyan közös nyelven is meg tudják fogalmazni, amely egyben a kortárs társadalom számára is érthető, vagy kommunikácós nyelven kifejezve: média-eseményként is fogyasztható.

az eseményről lásd:

https://ttre.hu/tartalom/6208/3/keruleti/fabiny-tamas-kapta-a-both-antal-teologiai-es-kulturalis-alapitvany-dijat-az-okumenikus-imahet-zaro-istentiszteleten (ugyanitt: az Európa Rádióban a kitüntetés alkalmából elhangzott interjú)

https://www.haon.hu/helyi-kozelet/2023/01/veget-ert-az-imahet-a-perselyadomanyt-jotekony-celra-ajanlottak-fel

https://www.magyarkurir.hu/hazai/fabiny-tamas-evangelikus-puspok-kapta-both-antal-reformatus-alapitvany-dijat-debrecenben

https://www.dnyem.hu/2023/01/23/dijjal-ismertek-el-fabiny-tamas-evangelikus-puspokot-debrecenben-az-okumenikus-imahet-zaro-istentiszteleten/?fbclid=IwAR1vwO9VRrYy6ZyLs65KwrsDu7X67BbkcZ2whELTiqytXFGzrUMfp4SEraE

(Dr. Kustár Zoltán)

A Both Antal alapítvány ökumenikus konferenciája

Harmadik alkalommal rendezi meg a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány a Debreceni Ökumenikus Napok rendezvénysorozat keretében a Both Antal emlékkonferenciát.

A konferencia címe: Inspiráció a bibliai hagyományban. Az előadásokat a Kárpát-medence református, római katolikus és evangélikus lelkész­képző intézményeinek oktatói, szakterületük elismert képviselői tartják.

A biblia könyvek inspiráltsága/sugalmazottsága  a keresztyén hit egyik fontos tanítása, amely azt hivatott kifejezni, hogy bár a bibliai könyvek az emberi szerzőség és szerkesztettség nyilvánvaló jeleit mutatják, végső szerzőjük – a Szentlélek „együtthatásaként” – maga Isten. Ám a mai kor embere a felvilágosodás hatására hajlamos a Bibliát csupán emberi alkotásként kezelni, a poszt­modern érték-fragmentálódás alapján pedig azt a sok között „csak egy véleménynek” tekinteni, s e nézetét az „írott igéről” a „hirdetett igére” is átvinni. A konferencia célja az, hogy az inspiráció-tan bibliai alapjait vizsgálja meg. A biblikus szakelőadások sorát egy-egy dogmatörténeti, rendszeres teológiai és gyakorlati teológiai előadás egészíti ki, segítve az eredmények gyakorlati alkalmazását.

A konferenciára a Debreceni Református Kollégiumban (4026 Debrecen, Kálvin tér 16, díszterem/Kistanácsterem), 2022. november 10-11. napjain kerül sor.

A részletes program itt olvasható.

A konferenciára jelentkezni előzetes regisztrációval lehet. A regisztrációs lap – további hasznos információkkal – itt tölthető le.

Ökumenikus közeledést és kutatást támogató pályázatok

Kiírta idei pályázatait a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány. Az alapítvány 2022-ben négy kategóriában, összesen 6,4 millió forinttal kívánja támogatni a felekezettudomány művelését, valamint a hazai történeti felekezetek, elsősorban is a református és a római katolikus egyházak testvéri közeledését.

Mire lehet pályázni? Többek között ökumenikus konferenciák, felekezetközi kulturális és egyházi rendezvények, könyvkiadások, tudományos kutatói munka, ökumenikus vonatkozású középiskolai és felsőoktatási programok anyagi támogatására.

A pályázati kiírások a http://bothantal.hu/aktualis-palyazatok/ oldalon elérhetők.

A pályázati vállalást előfinanszírozással kell megvalósítani, az elnyert támogatást a kuratórium utólag, a benyújtott számlák és beszámolók alapján utalja át.

A kiírással kapcsolatban lásd:
https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/okumenikus-kozeledest-es-kutatast-tamogato-palyazatok/

Katolikus teológust tüntettek ki
az Ökumenikus imahét záró alkalmán

A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány a „Pro Unitate in Christo” („A Krisztusban megélt egységért”) díjjal 2021-ben főtisztelendő dr. Benyik György római katolikus plébánost, teológiai tanárt tüntette ki. Dr. Benyik György a Szegedi Biblikus Konferencia megalapításával, folyamatos szervezésével hosszú időn át és jelentős mértékben járult hozzá a hazai katolikus és protestáns egyházak közötti teológiai párbeszédhez, egymás kölcsönös megismeréséhez és megbecsüléséhez.

A kitüntetés átadására 2022. január 23-án a debreceni református Nagytemplomban, az Ökumenikus imahét záró alkalmán került sor. A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány díját dr. Fekete Károly püspök és dr. Kustár Zoltán kuratóriumi elnök közösen adták át.

Benyik György 1952-ben született Soltvadkerten. Teológiai tanulmányait 1970–1971-ben a szegedi Hittudományi Főiskolán, majd 1972 és 1975 között Budapesten, a Hittudományi Akadé­mián végezte. 1975-ben Soltvadkerten szentelték pappá, majd 1978-ig a kalocsai Szent Imre plébánia káplánja volt. Teológiai doktorátusát 1977-ben Budapesten, a Hittudományi Akadé­mián szerezte meg, majd 1978 és 1980 között Rómában bibliatudományokat tanult. 1978 óta tanít a szegedi Gál Ferenc Egyetem Biblikus tanszékén, jelenleg főiskolai tanár beosztásban. Több mint 170 tudományos publikációt jegyez.

Benyik György 1989-ben indította útjára a Szegedi Biblikus Konferencia rendezvény­sorozatot, amely azóta is minden évben találkozási fórumot kínál a hazai és a határon túli, katolikus bibliatudósok számára. Már 1989-ben, az első összejövetel kapcsán felmerült a kérdés, hogy nyisson-e a konferencia a többi felekezet felé. Benyik György a nyitás mellett döntött. A szegedi rendezvénysorozat ezzel a bibliatudomány magyar nyelvű művelői számára az ökumenikus találkozás és a felekezetközi párbeszéd legfontosabb fórumává vált. Az előadók között sorra jelentek meg nyugat-európai és magyar protestáns teológusok, határainkon innenről és túlról, és tapasztalhatják meg a konferencia ökumenikus nyitottságát, testvéries hangulatát, és folytathatnak a Szentírás kapcsán érdemi felekezetközi diskurzust.

Benyik György munkásságát a konferencia közössége 2020-ban egy tisztelgő kötettel ismerte el. Jól dokumentálja a szegedi találkozók felekezetközi jellegét, hogy e 886 oldalas opus 66 szerzője közül 26 a protestáns bibliatudós. Ám a konferencia ökumenikus elköte­lezettségét bizonyítja az is, hogy a konferencia által alapított tudományos elismerést, a Gnilka-díjat eddig a hat római katolikus díjazott mellett négy református és evangélikus bibliatudós is elnyerte.

Benyik György a magyarországi biblikus szakirodalom történetének kiváló ismerője és lexikográfusa. Ökumenikus beállítottságának további ékes bizonyítéka, hogy a témában szer­kesz­tett gyűjteményes kötetei (2000 és 2016) teljes természetességgel egyesítik egyetlen lexikonban a magyar katolikus és protestáns bibliatudósokat. A többi felekezet iránti nyitottságának további, kedves bizonyítéka, hogy amikor 2017-ben és 2019-ben az ő irányítása alatt elkészült egy római-katolikus hangzó Biblia, a projektbe a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, de más protestáns oktatási intézmények hallgatói is meghívást kaptak.

Az eseményről lásd:

Dr. Bóna Zoltán református lelkész kapta 2020-ban a Pro Unitate in Christo díjat

Dr. Bóna Zoltán református lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának egykori főtitkára, a Theologiai Szemle szakfolyóirat főszerkesztője vehette át a 2020. évre megítélt Pro Unitate in Christo díjat az ökumenikus imahét debreceni záró istentiszteletén, 2021. január 24-én a Nagytemplomban.

Díjátadó - 2021

A Both Antal Teológai és Kulturális Alapítvány kuratóriuma az elismerést „a történelmi felekezetek, különösen is a római katolikus és a protestáns egyházak közötti érdemi teológiai párbeszédhez, ökumenikus kapcsolataik elmélyítéséhez, egymás kölcsönös megismeréséhez és megbecsüléséhez hosszú időn át nyújtott, kiemelkedő hozzájárulásának elismeréseként” adta át dr. Bóna Zoltánnak.

A Pro Unitate in Christo kitüntetés évenkénti megítélésével az ökumenikus közeledés és megértés vonatkozásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó, példás életű személyeket ismeri el a kuratórium.

2021.01.24.

Először rendeztek Debrecenben ökumenikus napokat. A hittudományi egyetem és a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány Konferenciájának a célja, hogy az ökumenikus párbeszéd érdemben erősödjön és gyakorlati hatásai legyenek.

A konferenciát Fekete Károly nyitotta meg. A tiszántúli püspök köszöntőjében emlékeztette a résztvevőket, a Jeremiás próféta által megfogalmazott feladatokra: „gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj!” (Jer 1,10) A püspök szerint ezt a hat feladatot szükséges megtenni az ökumenéért is. „Gyomlálni kell a fejlődés érdekében ahhoz, hogy a vetés szárba szökkenjen. Ha egy teológiai vita így tud gyomlálni, akkor megteszi a magáét. A hamis beidegződéseket ki kell irtani, le kell rombolni az akadályokat, hogy ökumenikusan is a Lélek közelébe jussunk” – hangsúlyozta Fekete Károly.

A Debreceni Református Kollégium legfiatalabb alapítványa a Both Antal Teoló    giai és Kulturális Alapítvány. „Különleges helyet tölt be az alapítványok között, mert Both Antal nem volt a Kollégium diákja, de nem is volt református. Mégis, az emlékét őrző alapítvány céljai megegyeznek a Kollégium szellemiségével és céljaival, így befogadásának nem volt akadálya” – mondta Kustár Zoltán rektor, a Both Alapítvány kuratóriumának elnöke. Az elnök reményét fejezte ki, hogy az alapítvány a jövőben az érdemi ökumenikus diskurzus támogatója lehet, hiszen sokkal több az, ami összeköt bennünket, mint ami elválaszt.

Az alapítvány 2016-ban kezdte meg a munkáját. Célja Both Antal emlékének megőrzése és munkásságának ápolása mellett a történelmi felekezetek közeledésének, egymás jobb megismerésének, a tudományos igényű ökumenikus diskurzusnak és a közös kulturális rendezvényeknek a támogatása konferenciák, pályázatok, ösztöndíjak által. A kuratórium „Pro Unitate in Christo” címmel díjat is alapított, amellyel olyan személyiséget szeretnének a jövőben elismerni, aki az ökumenikus diskurzusban maradandót alkottak, vagy életművük más felekezet tagjai számára is példaadó. E támogatási célok sorába illeszkedik a jelenlegi ökumenikus konferencia is. A szervezők szeretnék, ha az első alkalommal megrendezett találkozó minden évben létrejönne.

A konferencián mutatták be azt a kamara-kiállítást, amely Both Antal életét és munkásságát ismerteti. Baráth Béla tudományos rektorhelyettes, a kiállítás rendezője hangsúlyozta: Both Antal sajátos, misztikus vallásfilozófiai rendszert kívánt felépíteni, polihisztori műveltséggel bírt, melynek középpontjában a klasszikus nyelvek, a pedagógia és az irodalmi kérdések álltak.

A nyilvános pódiumbeszélgetésen az evangélikus, a katolikus, és a református egyház képviselői beszélgettek a felekezetek közötti együttműködés jelenlegi helyzetéről, jövőbeli lehetőségeiről.

forrás: https://www.drhe.hu/hu/sokkal-tobb-ami-osszekot-bennunket-mint-ami-elvalaszt

———————————————————————————————————————————————————————————————

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Both Antal teológiai és Kulturális Alapítvány

2018. november 20-án, 9.30 órától

Mérföldkő? – A Közös nyilatkozat a megigazulásról szóló tanításról (1999)
– és a református csatlakozás (2017) ökumenikus jelentősége

címmel

tudományos szimpóziumot rendez

a Debreceni Református Kollégium Kistanácstermében

(Debrecen, Kálvin tér 16.)

A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Dr. Kustár Zoltán rektor, a kuratórium elnöke

Both_Antal_Emlekkonferencia_meghivo

The gallery was not found!