Az alapítvány célja

Both Antal 1875. szeptember 2-án született Nagybereznán (Ung vármegye). Elemi iskoláit szülőföldjén, középiskoláit Nagykárolyban és Szatmáron végezte. Ezt követően teológiát végzett a szatmári püspökség hittudományi főiskoláján, majd bölcsészdiplomát szerzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen. Latin-görög filológia szakos tanári oklevelét 1903. április 29-én kapta meg. Már a diploma kézhezvételét megelőzően is a balassagyarmati állami gimnáziumban tanított helyettes tanári minőségben, majd a végzést követően egészen nyugdíjba vonulásáig ebben az intézményben tanított. Különös gonddal tanította a klasszikus nyelveket, diákjait igyekezett a klasszikus kultúrára fogékonnyá tenni és törekedett a klasszikus kultúrának a magyar művelődésre gyakorolt hatását is bemutatni. Jelentős közművelődési tevékenységet végzett, vallásos, irodalmi és szociológiai előadásokat is tartott. Az oktatási tevékenység mellett elsősorban pedagógiai és irodalmi témák érdekelték. Irodalmi munkássága során elsősorban vallásbölcseleti és irodalmi műveket írt.

Bodnár Marianne, Both Antal Magyarországon született, majd az Egyesült Államokba költözött lánya még életében létrehozta a „Marianne Bodnar 2000 Living Trust”-öt, amely édesapja, Both Antal emlékét és tanári munkásságát hivatott megőrizni és ápolni. Bodnár Marianne akarata volt az, hogy Both Antal emléke fennmaradjon, a hátrahagyott műveit gondozzák, valamint az a tudományos és kulturális szemlélet, amit Both Antal életében generációknak adott át, az továbbra is fennmaradjon, és ennek az anyagi kereteit egy Magyarországon létrehozott alapítvány által kiírt pályázatok és adományozott ösztöndíjak tegyék lehetővé.

A „Marianne Bodnar 2000 Living Trust” kezelőjeként kijelölt Anne A. Bengtson és férje Kurt L. Bengtson úgy ítélték meg, hogy Bodnár Marianne szándékait leginkább a nagy történelmi múlttal rendelkező Debreceni Református Kollégium és a tagozataként működő Debreceni Református Hittudományi Egyetem képes megvalósítani. Erre tekintettel került sor jelen alapítvány létrehozására.

Az alapítványt ANNA ARANKA BENGTSON (születési neve: Anna Aranka Háló, anyja neve: Blaskovics Aranka, lakcíme: 6321 Glendale Drive, Yorba Linda CA 92886 USA) és férje DR. KURT LENNART BENGTSON (anyja neve: Ruth Nilsson, lakcíme: 6321 Glendale Drive, Yorba Linda CA 92886 USA) mint a „Marianne Bodnar 2000 Living Trust” vagyonkezelői a vagyonrendelő Bodnár Marianne akaratának megvalósítására a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 3:378. – 3:404. §-ai alapján hozták létre, határozatlan időre.

Az alapítvány tartós céljai: Both Antal emlékének és szellemi, valamint kulturális hagyatékának ápolása, továbbá elsősorban teológiai, valamint más tudományos és kulturális tevékenységek támogatása, különös tekintettel az ökumenika tudományára.

Az alapítvány tevékenységei:

• Both Antal emlékének ápolása, életműve maradandó értékeinek őrzése, feldolgozása,

• Pályázatok kiírása felekezettudományi és ökumenikus témában folyó tudományos kutatások támogatására, ökumenikus szervezésben megvalósuló rendezvények és az azokon való részvételnek a támogatására, a felekezetek közötti közeledést segítő kulturális programok, kiadványok, iskolai programok támogatására,

.• A felekezettudományi és ökumenikus témákban folyó rendszeres kutatások támogatása ösztöndíjak odaítélésével,

• A “Debreceni Ökumenikus Napok” konferencia évenkénti megrendezésén keresztül az érdemi tudományos diskurzus támogatása a történelmi felekezetek, mindenek előtt a római katolikus, református és evangélikus egyházak között,

• A “Pro Unitate in Christo” kitüntetés évenkénti megítélésével az ökumenikus közeledés és megértés vonatkozásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó, példás életű személyek elismerése.

Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány